Викладач: Янкович Олександра Іванівна (Yankovych Oleksandra) - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальностей  013 Початкова освіта, 015 Професійна освіта.

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація успішної діяльності» є сформувати у здобувачів особистісні праксеологічні вміння та soft-skills, а також здатність до їх формування в учнів молодшого шкільного віку.

Ключові слова: успішна діяльність, технології, праксеологічні вміння, soft-skills, учні молодшого шкільного віку.