Викладач: Янкович Олександра Іванівна (Yankovych Oleksandra) - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальностей  011 Освіта, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 015 Професійна освіта.

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія педагогічної науки і діяльності» є формування у здобувачів вищої освіти методологічної культури, цілісної системи наукових знань про методологію наукової педагогічної діяльності, дисциплінарних та міждисциплінарних досліджень, а також низки компетентностей: методологічної, дослідницької, педагогічної, діагностичної, інформаційної, загальної та самоосвітньої.

Ключові слова: методологія, педагогічна наука, методологічні підходи, методологічні принципи, методи.