Викладач:  Скуратко Тетяна Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Метою дисципліни є формувати у студентів розуміння закономірностей розвитку української літератури як естетичного феномену й суспільного явища з оригінальною жанровою та стильовою системою, розвивати креативний, інтелектуальний та професійний потенціал майбутнього філолога, його професійні навички; формувати читацькі компетентності аналізу поетичних та прозових текстів, ознайомити із філософсько-теоретичними основами стильових течій і напрямів.

Ключові слова: