Викладач: Бабій Ірина Михайлівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства і слов'янських мов. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 035 Філологія

 Мета вибіркової дисципліни  професійного циклу «Дискурсологія»  –  забезпечення засвоєння теоретичних знань із галузі «Дискурсологія», ознайомлення з поняттям дискурсу та типологією дискурсів у сучасній науковій парадигмі, ознаками й особливостями формування різних видів дискурсу. Курс також  передбачає розгляд текстотворення і текстосприйняття, ознайомлення із сучасними тенденціями аналізу тексту; формування у слухачів  здатності до реалізації завдань міждисциплінарних філологічних досліджень, до лінгвокреативної діяльності в науково-інноваційній сфері.

Ключові слова:  
Дискурс, дискурс-аналіз, мовленнєвий жанр, структура дискурсу,  текст, одиниці тексту.