Викладач: Данилевич Марія Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 35 Філологія.

Мета: Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення з особливостями розвитку української літератури в умовах пограниччя і середовища різних культур, досвіду різних історичних та етнічних регіонів. Головним завданням курсу є засвоєння основних концепцій регіональної літератури, її теоретичних і практичних проблем, поглиблення знань з історії розвитку та сучасного стану, оволодіння термінологією з наукового напряму, розкриття закономірностей розвитку літератури Тернопільщини від найдавніших часів до сучасності.

Ключові слова:національна і регіональна література, літературний ландшафт,література Галичини,галицька література