Викладач:  Сергій Ігорович Задворний - кандидат географічних наук, викладач кафедри географії України і туризму. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

 Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни  здобувачами освітнього ступеня "бакалавр"  освітньо-професійної програми "Туризм" за спеціальністю  242 Туризм на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Мета:  навчальний курс покликаний сформувати здатність оперувати спеціальними знаннями з проблем розвитку та сучасного стану міжнародних економічних відносин на основі вивчення закономірностей взаємодії національних економік та міжнародних економічних організацій у сферах міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та формування міжнародної економічної політики держав в сучасних умовах глобалізації; аналізувати основні форми міжнародних економічних відносин та їх вплив на сферу туризму (міжнародну торгівлю, міжнародний рух капіталів, валютно-фінансові та кредитні відносини, науково-технологічний обмін, міжнародну міграцію робочої сили тощо), сучасні форми активізації міжнародних економічних відносин (вільні економічні зони, транснаціональні корпорації); здатність визначати роль і місце України, регіону в системі міжнародних економічних зв’язків, перспективи участі країни в світогосподарських зв’язках.

Ключові слова: економіка, торгівля, виробництво, інтеграція, глобалізація, фінанси, корпорація.