Викладач:  Біланик Ірина Богданівна  – доктор філософії (PhD), викладач кафедри математики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 
014.04 Середня освіта (Математика, інформатика)

Мета курсу: Курс "Диференціальне числення функцій багатьох змінних" розроблено для майбутніх вчителів математики та студентів аналізу. Під час навчання студенти оволодіють базовими поняттями та методами диференціального числення у просторі
, включаючи границі функцій, неперервність та диференційованість функції. Вони також детально вивчатимуть різні типи інтегралів, такі як кратні, криволінійні та поверхневі, та їх застосування у геометрії та механіці.

Ключові слова: функція багатьох змінних,  кратне диференціювання, кратне інтегрування.