Викладач:  Наталія Іванівна Флінта - кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України та туризму
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія),106 Географія.

 Метою даного курсу є засвоєння студентами основних понять і ключових питань сучасного управління, формування попиту на товари і послуги та ефективне забезпечення ними споживачів; формування у студентів сучасного управлінського мислення; знайомство з сучасними теоріями управління та формування пропозиції; вироблення навиків наукового аналізу управлінських та фінансових проблем; вивчення методів управління організацією і виробітку навиків їх застосування.

Ключові слова: маркетинг, ринок, попит, пропозиція, конкуренція, сегментація, стратегія, реклама, імідж