Мета курсу:«Методика образотворчого мистецтва у ЗВО та профільній школі» – надання студентам магістратури цілісної і логічно-послідовної системи знань про дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації,розкриття концепції, основи теорії, методики і методології викладання мистецьких  дисциплін у системі ЗВО та профільній школі.

Завдання курсу:

1) формування теоретичних уявлень про методику викладання у системі ЗВО та профільній школі як навчальнудисципліну, її мету, завдання; ознайомлення з поняттями, категоріями,методами, технологіями методики викладання у системі ЗВО та профільній школі;

2) висвітлення особливостей методів викладання образотворчих дисциплін у ВНЗ та профільній школі;

3)  ознайомлення зі структурою і змістом навчального процесу у ВНЗ та профільній школі;

4) оволодіння педагогічними формами освітньої взаємодії зі студентами, учнями, та творчим застосуванням знань і способів діяльності, засвоєних під час вивчення навчальних дисциплін;

5) набуття вмінь планувати, організовувати та аналізувати різноманітні види навчальних і позааудиторних занять, використовувати найбільш ефективні методи навчання, виховання і розвитку студентів;

6) накопичення початкового досвіду ведення науково-методичної роботи,дослідно-експериментальних форм педагогічної діяльності;

7) ознайомлення з кращим педагогічним досвідом викладачів ВНЗУкраїни та європейської школи, апробування найбільш ефективних прийомів і методів навчання, щозастосовуються в системі викладання мистецьких дисциплін у системі ЗВО та профільній школі.

 

Предмет навчальної дисципліни: закономірності викладацької діяльності у вищій та профільній школах.