I-8153-2018

Pacaluk І

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна  сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік


2019 рік

  1. Пацалюк І. І. Художньо-естетичні смаки як духовно-функціональна властивість особистості / І. І. Пацалюк // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Kosice, 2019. – Vol. 7, n. 6B. – S. 61–64.
  2. Мацишина З. Особливості використання традицій декоративно-прикладного мистецтва в школах західноукраїнських земель в період ХІХ-початку ХХ століття / З. Мацишина, С. Вольська, І. Пацалюк // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Kosice, 2019. – Vol. 7, n. 6В. – S. 10–13. 
  3. Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної та науково-педагогічної практик для магістрів спеціальностей 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) та 022 «Дизайн» / уклад. : І. І. Пацалюк, І. С. Тютюнник, І. М. Нестайко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 52 c.
  4. Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерських робіт : для студентів спеціальності 014 (бакалавр) – Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Уклад.: І. С. Тютюнник, І. І. Пацалюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 56 с.
  5. Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційних робіт : для студентів спеціальності 014 (бакалавр) – Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Уклад.: І. І. Пацалюк, І. С. Тютюнник. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 56 с.
для студентів ОМ-34

Мета курсу – підготувати студентів до виконання функцій педагога із викладання мистецьких дисциплін.

Завдання: закріпити та поглибити знання з психолого-педагогічних та фахових дисциплін; опанувати специфіку педагогічної діяльності з учнями початкових та 5-7 класів, особливості позаурочної та позакласної роботи у школі; важливим є і засвоєння методики роботи у  позашкільних навчальних закладах мистецького напряму, а саме: школи раннього розвитку, гуртки, студії; розвивати вміння проводити різні форми навчально-виховної та позакласної роботи з використанням сучасних технологій навчально-виховної діяльності з спеціальності.

 

Опанування курсу забезпечить формування у студентів системи компетентностей, які є критеріями оцінки якості знань з курсу.

Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність усвідомлювати власну причетність до традицій і цінностей національної культури, примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку мистецтва, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові компетентності:

ФК 8. Здатність до творчої художньо-педагогічної, культурно-просвітницької, організаторської та художньо-естетичної діяльності, спрямованої на духовний і культурний розвиток  особистості та суспільства в цілому.

ФК 9. Здатність планувати процес навчання образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі та у позашкільних закладах, забезпечувати його реалізацію та оцінку отриманих результатів.

ФК 10. Здатність до організації і проведення позаурочної та позакласної роботи (вихід на пленер, екскурсії в музейні установи, організація та проведення виставок).

ФК 11. Здатність до застосування в освітньому процесі сучасних художньо-педагогічних технологій.

ФК 12. Здатність керувати художньо-творчою діяльністю учнів, ураховуючи їх вікові та індивідуальні можливості.

ФК 13. Здатність застосовувати методи діагностування навчальних та художньо-творчих досягнень учнів та прогнозувати їх особистісний розвиток.

ФК 14. Здатність застосовувати сучасні методики і освітні технології для забезпечення якості оволодіння основами образотворчості в середніх загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням образотворчого мистецтва.

ФК 15. Здатність здійснювати педагогічний супровід процесів соціалізації та професійного самовизначення учнів у сфері образотворчого мистецтва.

Предмет навчальної дисципліни:  базові та варіативні, класичні та інноваційні методики роботи із школярами в умовах шкільної та позашкільної мистецької освіти