Викладач:  Широкорадюк Лілія Анатоліївна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Науковець ТНПУ ім.В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 Мета:

Ключові слова:

Курс "Загальна психологія" має мету сформувати понятійний апарат з психології, ознайомити з основними проявами психічної діяльності людини: психічними процесами, психічними станами і психічними властивостями. Зміст курсу складають такі поняття: психологія, психіка, свідомість, несвідоме, метод, діяльність, спілкування, особистість, психологія міжособистісних взаємин, увага, відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, уява, емоції і почуття, воля, темперамент, характер, здібності.