Викладач:   Заставецька Леся Богданівна –  доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії і методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

 Обов'язкова  дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), 106 Географія,

 Мета: ознайомити студентів із основними демографічними, етнічними, міграційними та розселенськими явищами та процесами у світі загалом та в окремих його регіонах зокрема. 

 Ключові слова: географія населення, демогеографія, етногеографія, етнос, поселення, населений пункт, міграція.