Викладач: Сорока Ольга Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності.. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова  дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс "Арт-терапевтичні технології в соціокультурній сфері"призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності галузі знань 02 "Культура та мистецтво" ОП "Менеджмент соціокультурної діяльності".

Метою викладання навчальної дисципліни «Арт-терапевтичні технології у соціокультурній сфері» є оволодіння студентами знань щодо теоретичних і
практичних аспектів арт-терапії та формування умінь і навичок застосовувати арт-терапевтичні технології у професійній діяльності менеджера соціокультурної сфери.
Ключові слова: арт-терапія, арт-терапевтичні технології, ігрова терапія, музикотерапія, фототерапія, казкотерапія, групова та індивідуальна терапія, проективне малювання.