Викладач: Лановик Зоряна Богданівна - доктор філологічних наук, професор кафедри теорії і методики української та світової літератури. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Мета курсу: Розглянути історію написання Біблії, її жанрову структуру, проблеми хронології та авторства біблійних книг; історичний, культурологічний, релігійний, філософський, поетологічний та ін. контексти. Простежити вплив Біблії на розвиток світової літератури на рівні тем, сюжетів, образів, інтертекстуальних вкраплень та ін., виявити різні форми рецепції Біблії.

Ключові слова.