Викладач: Петришин Людмила Йосипівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 231 Соціальна робота.

Мета: формування в аспірантів розуміння нормативно-правових засад наукових досліджень та стратегій наукової діяльності; здійснення цілісного наукового аналізу сучасних стратегій розвитку соціальної роботи та науки в умовах формування європейської науково-освітньої мережі й транснаціонального інтелектуального простору для впровадження стратегій інтернаціоналізації науки і освіти в Україні та формування у здобувачів наукового ступеня "доктор філософії" практичних навичок щодо: підготовки і написання індивідуальних та колективних грантових заявок, наукових статей у міжнародних рецензованих виданнях; формування вміння використовувати інформаційні технології та програмні продукти у сучасних наукових дослідженнях через практичне оволодіння аспірантами навичками стратегічного мислення в науковій соціальній роботі,  ознайомлення з основами технології побудови наукової стратегії , починаючи від її постановки та побудови відповідних  моделей соціальної роботи і закінчуючи інтерпретацією результатів.

Ключові слова: наукова стратегія, технології соціальної роботи, стратегічне мислення,  наукові проекти та гранди, наукова публікація, сучасні стратегії розвитку соціальної роботи .