Викладач: Штонь Олена Петрівна -  кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова дисципліна мовного спрямування циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).

Програму вивчення «Вибіркової дисципліни мовного спрямування: Семасіологія» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література ).

Метою викладання навчальної дисципліни “Семасіологія» є  поглиблення і розширення знань про природу і структуру лексичного значення, синтагматичні й парадигматичні відношення в лексиці, семантичну типологію і семантичні універсалії, формування вмінь застосовувати різні методики аналізу лексичного складу мови.

Ключові слова: лексичне значення, семантична структура слова, сема, методика компонентного аналізу, семантичні зміни.