Викладач: Петришин Галина Романівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Вибіркова дисципліна циклу загальної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки  спеціальності 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів)                 

 Мета: формування у магістрантів необхідних теоретичних знань і практичних навичок здійснення відбору необхідних методів для проведення різних видів досліджень, вмінь здійснювати кількісний і якісний аналіз інформації, вмінь формувати рекомендації, пропозиції щодо ухвалення певних управлінських рішень, кваліфіковано створювати звітну документацію для здійснення інформаційно-аналітичного супроводження діяльності різних типів установ.

Ключові слова: соціологічні дослідження, методологія соціологічних досліджень, контен-аналіз, біографічний метод, метод експертних оцінок, метод  моніторингу, дискурс-аналіз, метод фокус-груп.