Викладач:  Ачкан Віталій Валентинович – доктор педагогічних наук, професор фізико-математичних наук, доцент кафедри  математики та методики її навчання. 
Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика).

Мета курсу:   Курс «Нестандартні задачі з математики» покликаний ознайомити здобувачів другого (магістерського) рівня освіти із загальними та спеціальними методами математичних доведень; навчити застосовувати їх при розв’язуванні нестандартних задач; сформувати здатності проведення оцінок значень виразів, функцій; виховати загальну математичну культуру, яка необхідна майбутньому вчителю для глибокого розуміння основних понять математики. Робота студентів над темами, що вивчаються згідно з робочою програмою, також передбачає репродуктивну, реконструктивну та дослідницьку діяльність із задачами на відшукання цифр і чисел, комбінаторними задачами, із рівняннями та нерівностями з модулем, із тригонометричними, ірраціональними, показниковими та логарифмічними рівняннями та нерівностями з параметром.