ВикладачМешко Галина Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки географічного факультету

Мета викладання навчальної дисципліни – пізнання студентами наукових основ педагогічної діяльності і спілкування, професійного самовиховання і саморозвитку; сприяння продуктивній адаптації першокурсників до особливостей навчання у вищій школі; оволодіння студентами технологією самоосвітньої діяльності; формування першооснов професійної культури і компетентності майбутніх педагогів. Зміст курсу розкриває соціальну значущість педагогічної професії, перспективи і шляхи оволодіння учительською діяльністю; знайомить студентів з особливостями, змістом професійної діяльності і спілкування, вимогами до особистості вчителя; сприяє формуванню культури навчальної праці майбутніх педагогів; розкриває структуру й організацію навчально-виховного процесу у вищому педагогічному навчальному закладі;  сприяє формуванню у студентів професійно-педагогічної спрямованості, професійно-ціннісних орієнтацій, педагогічного мислення, потреби у систематичному самовихованні і самовдосконаленні, дієвих установок на пошук і вдосконалення індивідуального стилю діяльності і спілкування як необхідних умов професійного зростання.

Ключові слова: педагогічна діяльність, особистість педагога, професія вчителя, професійне становлення, професійне становлення, професійно-педагогічне спілкування, педагогічні здібності, професіограма особистості вчителя, культура навчальної праці студента.