Викладач:  Цепенюк Тетяна Олегівна - кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і практики перекладу. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка. 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (Англійсько-український переклад)

Мета:

Ключові слова: