Викладач: Кізь Ольга Богданівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка; http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/313-alfavitnyi-filtr/k/2837-kiz-o

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 012 Дошкільна освіта

Метою викладання навчальної дисципліни  «Актуальні проблеми дитячої психології» є формування у студентів спеціальності «012 Дошкільна освіта» освітнього рівня «магістр» психологічної компетентності як складової професійної компетентності, що передбачає засвоєння системи знань про закономірності та соціально-психологічні детермінанти психічного розвитку і становлення особистості дитини на етапі дошкільного дитинства,  особливості навчального і виховного впливу на розвиток дитини у процесі її навчання і виховання в ЗДО, а також основних напрямків роботи вихователів і батьків задля  ефективного психолого-педагогічного супроводу дитини та активізації її творчого потенціалу. 

Ключові слова: