Викладач: Штонь Олена Петрівна -  кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова  дисципліна циклу загальної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).

Мета: ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними проблемами методології та логіки наукового дослідження, із особливостями наукового пізнання, прийомами, засобами та методами наукових досліджень у галузі філології.

Ключові слова: методологія літературознавчих студій, методологія мовознавчих студій, етапи наукового дослідження, методика дослідження, оформлення результатів наукового пошуку, академічна доброчесність.