Викладач:  Питуляк Микола Васильович – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), 106 Географія.

Мета: Основною метою дисципліни є формування системи знань у здобувачів вищої освіти про земельні ресурсів у житті людини та їх місце у структурі природно-ресурсного потенціалу України, вивчення класифікаційних одиниць земельного фонду та їхніх діагностичних ознак, структури земельних ресурсів України, особливостей функціонування ринку землі та основних напрямків охорони земельного фонду держави; вивчення земельного кадастру.

Ключові слова: земельні ресурси, земельно-ресурний потенціал, земельний фонд.