Викладач:  Широкорадюк Лілія Анатоліївна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Науковець ТНПУ ім.В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 026 Сценічне мистецтво, 022 Дизайн (Дизайн середовища), 022 Дизайн (Графічний дизайн).

 Мета:

Ключові слова:

КУрс дає можливість засвоїти основи психологічних знань, сформувати понятійний апарат. Зміст курсу складають такі поняття: психологія, психіка, метод, діяльність, особистість, спілкування, психологія міжособистісних взаємин, увага, відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, уява, емоції і почуття, воля, темперамент, характер, здібності. Засвоєні знання дадуть можливість адекватно розуміти свій внутрішній світ та внутрішній світ інших людей для того, щоб розуміти себе, вміти прогнозувати свої вчинки та вчинки інших людей.