Мета курсу – засвоєння студентом основних початкових знань з радіожурналістики, зокрема, опанування ним таких питань, як історичний досвід вітчизняного і світового радіомовлення, аналіз сучасної ситуації; системне вивчення теоретичних питань (жанрологія, виражальні засоби, форматування радіостанцій, аудиторія тощо), а також оволодіння певними практичними навичками.

Головні завдання курсу:

–             висвітлити основні історичні етапи розвитку світового й українського радіомовлення;

–             забезпечити глибоке усвідомлення студентами своєрідності сучасної ситуації в галузі радіожурналістики;

–             домогтися засвоєння студентами основних теоретичних положень радіожурналістики, особливостей композиції радіотворів різних жанрів і системи виражальних засобів;

–             дати основні знання про виразне читання повідомлень;

–             показати можливі формати радіостанцій за американською та британською версіями, українські форматні радіостанції;

–             ознайомити студентів із методами роботи з радіоаудиторією;

–             забезпечити вироблення навичок написання радіоматеріалів і підготовки їх до виходу в ефір.

У результаті вивчення курсу студент має

знати:

–             роль і місце радіомовлення в системі ЗМІ та сучасному суспільстві;

–             структуру, призначення, особливості функціонування сучасних радіостанцій;

–             основні історичні етапи розвитку світового й українського радіомовлення;

–             головні поняття та категорії радіожурналістики;

–             різноманітність наукових підходів до теорії радіожурналістики;

–             особливості жанрів радіожурналістики, їх композицію;

–             систему виражальних засобів радіомовлення;

–             вимоги до виразного читання повідомлень;

–             специфіку діяльності форматних радіостанцій;

–             методи роботи з аудиторією;

уміти:

–             застосовувати теоретичні й історичні знання у своїй практичній діяльності;

–             аналізувати явища, що відбуваються в радіожурналістиці;

–             володіти навичками написання радіоматеріалів у різних жанрах, виразного читання повідомлень;

–             використовувати різноманітні виражальні засоби при підготовці радіоматеріалів;

–             володіти методами роботи з радіоаудиторією.