Викладач:  Поплавська Наталія Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Решетуха Тетяна Василівна  - кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної  підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 2 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика

Мета: удосконалити педагогічну компетентність здобувача вищої освіти на основі теоретичних знань, зокрема організовувати викладання журналістикознавчих дисциплін відповідно до завдань та принципів сучасної вищої освіти, вимог до його наукового, навчально-методичного та нормативного забезпечення, використовувати різноманітні форми організації навчальної діяльності студентів, діагностики, контролю та оцінки ефективності навчальної діяльності.

Ключові слова: науково-педагогічна діяльність; інноваційні методи, прийоми та засоби навчання; форми організації освітнього процесу; види навчальних занять; навчально-методичне забезпечення; журналістикознавчі дисципліни; педагогічна комунікація