Викладач:  Дащенко Наталія Левківна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 2 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика

 Мета: засвоєння здобувачами знань про методику викладання фахових дисциплін як про наукову дисципліну педагогічного напрямку, розуміння основ викладання журналістикознавчих дисциплін у ВНЗ; оволодіння технологіями навчання у вищій школі; підготовка до практичної навчально-виховної взаємодії зі студентами; формування професійно значущих умінь та навичок

Ключові слова: методика викладання; методи і засоби навчання у ВШ; види і стилі навчання у ВШ; форми навчання і контролю навчальної діяльності; стандарти вищої освіти; навчально-методичний комплекс дисципліни.