Викладач: Груць Галина Михайлівна  -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна професійного (загального) спрямування

Електронний курс призначено для студентів ___ курсу бакалаврського (першого) рівня факультету іноземних мов

Мета курсу: оволодіння методологією та методами наукового дослідження, формування системи знань та вмінь, необхідних для самостійного виконання наукових досліджень.

Завдання курсу:

–      формування цілісних теоретичних уявлень про загальну методологію наукової творчості;

–      формулювання наукових знань з найбільш актуальних проблем педагогіки та психології, методологічних засад організації та проведення наукового дослідження;

–      розкриття специфіки наукового пізнання та формування філософського підходу до методології пізнавальної діяльності;

–      ознайомлення магістрантів з сучасними методологічними концепціями;

–      підготовка майбутніх магістрів до творчої фахової діяльності, формування у них практичних умінь і навичок здійснення дослідницького пошуку у вирішенні проблем виховання, навчання і розвитку особистості, проведення комплексного педагогічного та психолого-педагогічного дослідження;

–      оволодіння магістрантами понятійним апаратом і методикою виконання й оформлення науково-дослідної роботи та її захисту;

–      ознайомлення зі способами роботи з науково-технічною інформацією;

–      ознайомлення з загальними вимогами до наукових досліджень, основ їх планування, організації та виконання;

–      ознайомлення з вимогами до оформлення різних видів дослідницьких робіт;

–      засвоєння методів планування та проведення наукових досліджень, обробки й аналізу їхніх результатів, оформлення та представлення результатів дослідження;

–      ознайомлення магістрантів з організацією науково-дослідної роботи студентів, викладачів, аспірантів, докторантів та ін.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–      основні методологічні принципи наукового дослідження (об’єктивності, сутнісного аналізу, єдності логічного й історичного підґрунтя, концептуальної єдності);

–      теоретико-методологічні, методичні й організаційні аспекти здійснення науково-дослідної діяльності;

уміти:

–      визначати перспективні напрями наукових досліджень у предметній сфері професійної діяльності, зміст дослідницьких робіт і чинники, що його визначають;

–      використовувати експериментальні й теоретичні методи дослідження у предметній сфері професійної діяльності;

–      виконувати статистичну обробку результатів експериментів;

–      оформляти результати науково-дослідної роботи в закінченій формі, демонструвати та доповідати про результати наукових досліджень;

–      адаптувати сучасні досягнення науки та наукоємних технологій до освітнього й самоосвітнього процесу;

–      розробляти науково-методичний апарат і програму наукового дослідження;

–      ­організовувати та керувати науковим дослідженням;

–      працювати з науковою літературою різного рівня, зокрема іншомовною.

володіти:

–      сучасними методами наукового дослідження в предметній сфері;   способами осмислення та критичного аналізу наукової інформації;

–      навичками удосконалення і розвитку свого наукового потенціалу;

–      навичками вибору методів проведення та раціонального планування наукових досліджень та аналізу їхніх результатів;

–      навичками роботи з науково-технічною інформацією.

Компетентності, якими повинен оволодіти магістрант

Загальні компетенції:

–      здатність до самостійного вивчення нових методів дослідження, до зміни наукового та науково-педагогічного профілю професійної діяльності;

–      здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

–      здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

–      навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;

–      здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

–      здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

–      вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

–      здатність працювати в міжнародному контексті;

–      здатність працювати автономно;

–      здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);

–      здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.

Професійні компетенції:

–      здатність до аналізу, співставлення, порівняння педагогічних явищ, формування сучасного педагогічного мислення щодо входження системи вищої освіти України в Європейський простір вищої освіти;

–      здатність визначати рівень особистісного і професійного розвитку;

–      здатність використовувати теоретичні знання та практичні навички застосування комунікативних технологій, ораторського мистецтва та риторичної комунікації для здійснення ділових комунікацій у професійній сфері;

–      здатність планувати та здійснювати власне наукове дослідження, присвячене суттєвій проблемі сучасної науки у галузі педагогіки вищої школи;

–      здатність володіти методикою аналізу навчально-виховної діяльності у ВНЗ, проведення педагогічної діагностики та  моніторингу якості освіти;

–      здатність представляти результати досліджень у вигляді звітів і публікацій державною та однією з іноземних мов;

–      здатність аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси, використовувати соціологічні методи у своїй професійній і соціальній діяльності;

–      здатність у письмовій чи усній формі ясно та логічно висловлювати думки.