Викладач: Груць Галина Михайлівна  -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна професійного (загального) спрямування

Електронний курс призначено для студентів 1 курсу бакалаврського (першого) рівня факультету іноземних мов

Шановні першокурсники! Основні освітні цілі курсу «Вступ до педагогічної професії» пов'язані з формуванням ваших особистісних орієнтацій, ознайомленням з особливостями професії учителя у школі. Завдання курсу: сформувати загальне уявлення про структуру, зміст, характер і специфіку вашої майбутньої професійної діяльності; ознайомити із особливостями навчання у вищому педагогічному закладі освіти; дати уявлення про роль самовиховання і самоосвіти у формуванні особистості майбутнього педагога. Розкриття змісту цього курсу і його вивчення відбуваються в два етапи: перший етап — аудиторна робота студентів під керівництвом викладача на лекціях, семінарських заняттях; другий етап — самостійна робота студента, у процесі якої простежується зв'язок педагогічної теорії і практики, формується педагогічна самосвідомість і готовність до самореалізації в пізнавальній і майбутній педагогічній діяльності.

Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до педагогічної професії» є засвоєння студентами знань про сутність та особливості педагогічної діяльності, ознайомлення з основними компетенціями вчителя, особливостями професійно-педагогічної комунікації, структурою педагогічного вишу, видами навчальних занять у виші, особливостями самостійної та наукової роботи студентів, формування уміння вчитися, потягу до самоосвіти та самовиховання протягом життя.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до педагогічної професії» є: 
- допомогти студентам адаптуватися до навчально-педагогічного процесу;
- розкрити зміст педагогічної діяльності, її суспільне значення;
- подати загальноосвітній навчальний заклад як основне місце професійної діяльності;
- привернути увагу студентів до значення самовиховання у формуванні основ педагогічної майстерності;
- ознайомити з нормативними документами, що визначають діяльність загальноосвітніх закладів;
- сприяти формуванню особистості майбутнього педагога, розвитку його культури, ерудиції.

Ключові слова: вчитель, професіограма, спілкування, культура навчальної праці студента, самовиховання.