Викладач: Кізь Ольга Богданівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 012 Дошкільна освіта

Метою викладання навчальної дисципліни “Етнопсихологія” є розширення знань майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти з питань національно-психологічних властивостей людини, що уособлює її етнічну культуру, спосіб життя, вдачу (ментальність), а також розкриття соціально-психологічних механізмів творення і розвитку нації та історії становлення галузі знань про психологічні особливості етносу. Основними завданнями вивчення дисципліни «Етнопсихологія» є: отримання цілісного уявлення про основні напрямки і школи етнопсихології, історію її розвитку, сучасні досягнення даної науки; ознайомлення із психологічними закономірностями формування і функціонування національно-психологічних феноменів та грамотно оперувати основними поняттями етнічної і кроскультурної психології; формування здатності розуміти та аналізувати вплив культури на психологічний розвиток дитини на етапі дошкільного дитинства та наступних вікових етапах розвитку в процесі інкультурації, на формування певного типу особистості, на специфіку норм, правил і статеворольову поведінку індивіда у культурі.

Ключові слова