Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Профілактика поведінкових девіацій» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів. Предметом вивчення навчальної дисципліни є регуляція детермінантами поведінкових відхилень у поведінці індивідів, груп осіб та шляхи організації їх попередження у соціально-педагогічній роботі. Метою викладання навчальної дисципліни «Профілактика поведінкових девіацій» є формування у студентів знань і вмінь соціальної організації профілактичної роботи з попередження і подолання поведінкових девіацій, асоціальних явищ, причин соціальної дезадаптації індивідів і різних соціальних груп, забезпечення умов для розвитку і життєдіяльності індивіда. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни складається із таких змістових модулів: «Попередження поведінкових девіацій як напрям соціального виховання»; «Регулятивний процес та детермінанти поведінкових відхилень»; «Соціальна профілактика негативного впливу мікросоціального середовища на індивіда»; «Технології соціальної роботи з попередження і подолання поведінкових девіацій».