Курс «Педагогіка» покликаний допомогти студентам факультету фізичного виховання оволодіти теоретичними основами сучасної педагогіки, розвинути професійне мислення, оволодіти практичними уміннями і навичками, необхідними для ефективної роботи в умовах організації фізкультурно-оздоровчої роботи у закладах освіти.

Мета вивчення навчальної дисципліни:забезпечити теоретичну і практичну підготовку студентів до виконання функціональних обов’язків вчителя, тренера з виду спорту, створити умови, наближені до практичної професійної діяльності; забезпечити творчий розвиток особистості студента та опанувати систему знань: загальнометодологічні основи педагогіки; теорію і практику процесу виховання; дидактику як теорію освіти і навчання.

Основні завдання дисципліни:сформувати педагогічну когнітивну сферу особистості майбутнього фахівця в галузі фізичної культури, формування навичок організації самостійної роботи студентів унавчанні;засвоєння принципів та підходів до організації сучасної освіти; розвиток та формування педагогічного мислення, основних принципів культури спілкування.

Ключові слова: освіта, знання, навички, виховання, фізичне виховання.