Викладач:  Гуцал Петро Зеновійович   - кандидат історичних наук, доцент кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика.

Мета навчального курсу «Авторське право»: розглянути та засвоїти основні положення Закону України «Про авторське право і суміжні права», його застосування в практиці роботи журналістів і ЗМІ, усунення порушень закону. Завдання навчального курсу: вивчити основні терміни і поняття в галузі авторського права; з’ясувати суть особистих немайнових прав і майнових прав авторів та їх правонаступників, що виникають у процесі створення і використання творів як результату творчої діяльності; розкрити процес виникнення і здійснення авторського права та явище презумпції авторства; освоїти механізми захисту особистих немайнових прав і майнових прав особи.

Ключові слова: автор, авторське право, майнові права автора, майнові права організацій мовлення, об’єкти авторського права, оприлюднення твору, співавтори, суб’єкти авторського права, суб’єкти суміжних прав.