Викладач:  Боднар Оксана Степанівна - доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 073 Менеджент (Управління навчальним закладом)

 Мета:

Ключові слова:

У курсі «Управління персоналом» розглядаються теоретичні та прикладні аспекти управління персоналом, зокрема розкривається понятійний апарат, характеризуються сучасні теорії управління персоналом і їхній вплив на практику менеджменту персоналу закладу загальної середньої освіти; наводяться традиційні і нетрадиційні методи, засоби, механізми, за допомогою яких здійснюється активізація трудової діяльності педагогів та обслуговуючого персоналу, досягається максимально можливе використання трудового потенціалу; висвітлюється зарубіжний досвід управління трудовими ресурсами.