Викладач: Радчук Галина Кіндратівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 053 Психологія, 053 Психологія (Психологія бізнесу і управління), 053 Психологія (Психологія конфлікту та практична медіація).

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 053 Психологія, 053 Психологія (Психологія бізнесу і управління) 053 Психологія (Психологія конфлікту та практична медіація).

     Електронний курс "Аксіопсихологія" розкриває парадигмальні засади розвитку сучасної вищої освіти, аксіологічні чинники розвитку освіти, психологічні закономірності та механізми ціннісно-смислового становлення особистості. Проаналізовано основні концепції ціннісно-смислового становлення особистості. Глибоко обґрунтовано концепцію культурно-феноменологічного конституювання аксіогенезу особистості студентів.

·      Студенти набувають умінь критично аналізувати і оцінювати традиційні підходи щодо становлення ціннісно-смислової сфери студентів на підставі сучасного розуміння сутності аксіогенезу особистості. Вони мають можливість проводити цілісне дослідження ціннісно-смислового розвитку особистості  з використанням комплексу взаємнодоповнювальних психодіагностичних методик і на цій підставі створювати аксіологічний профіль особистості.  

Під час занять студенти  вчаться використовувати освітній діалог як психодидактичну смислонасичену форму навчання, що фасилітує аксіогенез особистості студентів.

Ключові слова. Аксіопсихологія, особистість, аксіологія, цінність, смисл, ціннісно-смислова сфера особистості. аксіогенез, культурно-феноменологічне конституювання аксіогенезу особистості, аксіологічний профіль особистості.