Викладач:  Андрій Васильович Кузишин - кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України та туризму, декан географічного факультету. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 106 Географія.

Мета: розкрити особливості сучасної політичної картини світу, сформувати у студентів знання про основи геополітики та геоглобалістики як практичного інструменту розв’язання регіональних проблем у світі та в Україні, показати роль та місце України у світовому геополітичному просторі.

Ключові слова: політична географія, політична сфера суспільства, політична карта світу, політчина орагнізація простору, електоральна географія, просторова ідентичінсть