Викладач:  Литвин Любов Мирославівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім.В. Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки
Електронний курс "Економічна теорія" (частина 2)  призначено для вивчення нормативної  дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки географічного факультету спеціальності "Туризм" у 2 семестрі.

Метою вивчення навчальної формування у студентів системи спеціальних знань з економіки, яка охоплює фінанси, фінанси підприємств та ціноутворення в галузі туризму, а також застосування механізму ціноутворення для туристичної галузі та набуття практичних навичок і прийомів економічного обґрунтування управлінських рішень, щодо обсягів реалізації туристичних послуг, витрат ресурсів, собівартості, прибутку та цін на послуги підприємств галузі туризму.

Ключові слова: фінанси, кредит, податки, ціна, структура ціни