Електронний навчально-методичний комплекс дисципліни «Історія техніки і дизайну» розроблено для підготовки магістрів спеціальності 014.10 трудове навчання I курсу навчання. У комплексі запропоновано матеріали для лекційних занять, завдання для практичних робіт, індивідуальної та самостійної роботи, перелік тем для виконання ІНДЗ, глосарій дисципліни та список рекомендованої літератури.

Ключові слова: історичний розвиток, наука, техніка.

Electronic educational-methodical complex of discipline "History of technology and design" was developed for the preparation of masters of specialty 014.10 labor training of the I course of studying. The complex offers materials for lectures, tasks for practical work, individual and independent work, a list of topics for the implementation of ITST, a glossary of discipline and a list of recommended literature.
Key words: historical development, science, technique.