Викладач: Карабін Оксана Йосифівна  – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та методики її навчанняНауковець ТНПУ ім. Володимира Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу (1 семестр) першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  014.09 Середня освіта (Інформатика).

Мета: формування у здобувачів першого рівня вищої освіти цілісної, системності, логічної послідовності емпіричних і теоретичних знань з комп'ютерної математики, математичних пакетів, математичних пакетів і використання їх у повсякденній практичній та професійній діяльності.
Ключові слова: інформація, інформаційні процеси, цифрові технології, комп'ютерна математика, математичні пакети.