Викладач:  Федчишин Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фізики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки інженерно-педагогічного факультету

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

     Метою вивчення навчальної дисципліни є формування та розвиток наукових  знань та умінь у здобувачів вищої освіти інженерно-педагогічного факультету, необхідних для розуміння технологічних процесів; ознайомлення з фізичними явищами та процесами для розв'язання  задач  професійного спрямування; освоєння методів фізичних досліджень, формування навичок самостійного опрацювання науково-технічної літератури; розвиток наукового світогляду, сучасного фізичного мислення та формування вмінь аналітичного мислення

     Завдання: Оволодіти знаннями, вміннями та навичками організації та проведення фізичного  експерименту; навчити здобувачів вищої освіти виконувати вимірювання основних фізичних величин, оцінювати похибки вимірювання при виконанні лабораторних робіт.

     Ключові слова: фізичний експеримент, фізичні явища та процеси, вимірювальні прилади.