Навчальна дисципліна для бакалаврів з галузі знань 01 Освіта за напрямом 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології).

Розглядаються основи технологічного процесу виготовлення столярного і меблевого виробу. Подано: опорний курс лекцій (типовий технологічний процес, умови вибору деревини, розмічання та різання деревини, виготовлення з’єднань, облицювання та опорядження деревних поверхонь); лабораторно-практичні роботи (підбір об’єкту праці, удосконалення конструкції виробу, розробка технологічного процесу, виготовлення, опорядження та оздоблення столярного виробу); модульний контроль навчальних досягнень студентів.

Ключові слова: технологічний процес, технологія ручної обробки деревини, технологія механічної обробки деревини, столярний виріб, опорядження деревних поверхонь.


Educational discipline for bachelors in the field of knowledge 01 Education in the direction 014.10 Secondary education (Labor training and technology).

The basis of the technological process of manufacture of carpentry and furniture products is considered. Submitted: reference course of lectures (typical technological process, conditions of wood selection, marking and cutting of wood, manufacturing of joints, facing and lining of wood surfaces); laboratory work (selection of the object of work, improvement of product design, development of the technological process, manufacturing, finishing and decoration of the joinery); modular control of student achievements.

Key words: technological process, technology of manual processing of wood, technology of mechanical processing of wood, joinery, lining of wood surfaces.