Викладач:  Андрій Васильович Кузишин - доктор географічних наук, доцент кафедри географії України та туризму, декан географічного факультету. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної  підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія),  106 Географія.

Мета: розкрити особливості сучасної політичної картини світу, сформувати у студентів знання про основи геополітики та геоглобалістики як практичного інструменту розв’язання регіональних проблем у світі та в Україні, показати роль та місце України у світовому геополітичному просторі.

Ключові слова: політична географія, політичний простір, політична карта світу, електоральна географія, геоглобалістика