ВикладачМешко Галина Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). 

 Мета викладання навчальної дисципліни – сприяти формуванню стратегії збереження і зміцнення професійного здоров’я, компетентності здоров’язбереження майбутніх фахівців. Зміст курсу розкриває сутність професійного здоров’я, його критерії, фактори професійного здоров’я – нездоров’я, шляхи формування культури професійного здоров’я; сприяє формуванню ціннісного і відповідального ставлення до власного професійного здоров’я; знайомить з основними принципами, засобами, формами здоров’язбережувальної діяльності, з сучасними оздоровчими технологіями, необхідними для підтримання і зміцнення професійного здоров’я і мінімізації впливу негативних професійних чинників; активізує прагнення студентів до самостійного проектування програм збереження професійного здоров’я; мотивує до пошуку власних систем оздоровлення; сприяє формуванню готовності до професійної самореабілітації; підвищує рівень професійної самосвідомості, психолого-педагогічної компетентності майбутніх фахівців як чинника збереження і зміцнення професійного здоров’я; сприяє формуванню професійної стресостійкості, саногенного мислення, гармонізації особистості майбутніх фахівців, формуванню їх творчої індивідуальності.

Ключові слова: здоров’я, професійне здоров’я, чинники професійного здоров’я, професійне вигорання, професійні деформації, професійні деструкції, професійний стрес, професійна стресостійкість, резильєнтність, технології і стратегії здоров’язбереження, гармонізація особистості фахівця.