Викладач: Кальба Ярослава Євгеніївна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Науковець ТНПУ ім.В.Гнатюка  

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальносі  012 "Дошкільна освіта"

Метою викладання навчальної дисципліни “Етнопсихологія” є розширення знань майбутніх спеціалістів з питань національно-психологічних властивостей людини, що уособлює її етнічну культуру, спосіб життя, вдачу (ментальність), а також розкриття соціально-психологічних механізмів творення і розвитку нації та історії становлення галузі знань про психологічні особливості етносу. 

Ключові слова: етнопсихологія, етнос, народ, національна свідомість, ментальність, національна ідея, етнічність, маргінальність.