Викладач:  Бурега Назар Васильович - кандидат технічних наук, викладач кафедри машинознавства та транспорту. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс “Геоінформаційні технології управління транспортом” призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 015.038 Професійна освіта (Транспорт).

Метою навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології управління транспортом» є ознайомлення студентів з історією геоінформаційних систем (ГІС),з основними поняттями і термінами ГІС; ознайомити з сучасним станом ГІС, їх місцем в сучасній транспортній системі, геології, науці і техніці; технічним, програмним і інформаційним забезпеченням ГІС; дати уявлення про особливості створення ГІС, апаратне і програмне забезпечення; про прикладні ГІС, включаючи ГІС муніципального, кадастрового, геологічного, екологічного і іншого призначення; виробити у студентів навики практичного використовування типових ГІС для досягнення поставленої задачі.

Ключові слова: транспорт, геоінформаційна система, картографія, база даних.