Викладач: Черній Людмила Віталіївна – кандидат педагогічних наук, викладач.

Науковець ТНПУ ім.В.Гнатюка: Черній Л. В.

Навчальна дисципліна "Іноземна мова за професійним спрямуванням" належить до обов'язкового компоненту загальної підготовки.

Електронний курс призначено для студентів І курсу першого рівня вищої освіти (бакалавр) на основі ступеня молодший бакалавр (молодший спеціаліст), спеціальності 015 Професійна освіта (Ком'пютерні технології).

Метою вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» є поетапне формування професійно-орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій для забезпечення їх ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі на рівні, що відповідає В1+ згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, а саме:

Ключові слова: англійська мова, іноземна мова, фахове спрямування, професійна підготовка