Нормативна дисципліна «Практичний курс англійської мови (магістри)» призначена для студентів магістратури спеціальності 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська). 

Мета курсу – формування у магістрантів міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності, яка передбачає оволодіння майбутніми фахівцями комунікативними засобами спілкування, їх здатність успішно вирішувати завдання взаєморозуміння і взаємодії з носіями мови, яка вивчається, у відповідності до норм і культурних традицій в умовах прямого і опосередкованого контактів, тобто будувати ефективну мовленнєву діяльність і ефективну мовленнєву поведінку, володіти іноземною мовою на рівні С2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. 

Ключові слова: види мовленнєвої діяльності, міжкультурна іншомовна комунікативна компетентність, ситуації соціального, навчально-академічного та професійного спілкування