ВикладачНестайко Ірина Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 073 Менеджент (Управління навчальним закладом).

 Мета магістерської програми полягає у професійній підготовці висококваліфікованих фахівців для державного управління у сфері освіти, спроможних розробляти, аналізувати й впроваджувати державну освітню політику; ефективно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам в освіті відповідно до потреб громадян, держави, суспільних запитів, світових та європейських стандартів. Навчання за спеціальністю дає змогу слухачам отримати знання та набути умінь з аналізу і планування освітньої  політики; стратегічного управління; управління інноваційним розвитком галузі; опанувати навички оцінювання результатів та ефективності реалізації цілей і завдань освітньої політики. Завдання  навчального  курсу  полягає  в  тому,  щоб  шляхом освоєння  систематичних  знань  про  державне  управління  у  сфері освіти  сформувати  у  слухачів  уявлення  про  управління  освітянською  сферою,  операційні  уміння  такого  управління  на  основі розв'язання  конкретних  ситуацій.

Ключові слова: державна освітня політика, система освіти, освіта, державне управління освітою, принципи управління, кадрова політика.