Викладач: Кізь Ольга Богданівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Науковець ТНПУ ім.В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу (ІІ семестр) та студентів 2 курсу (І семестр) першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  012 Дошкільна освіта.

Метою викладання курсу є ознайомити майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти із основними положеннями дитячої та педагогічної психології, озброїти знаннями закономірностей психічного розвитку і формування особистості дитини в процесі її навчання і виховання в ДНЗ і початковій школі; знаннями психологічних основ навчання, виховання і педагогічної діяльності, особливостей та закономірностей навчального і виховного впливу на психічний розвиток і формування особистості дитини, вміннями самостійно визначати потенційні можливості і тенденції розвитку в дітей творчих здібностей, цілей і потреб в суспільно корисній діяльності, своєчасно вивчати причини негідної поведінки окремих вихованців, визначати найбільш ефективні шляхи подолання цих явищ.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: розкрити студентам основні джерела, закономірності, умови, механізми і особливості формування особистості в онтогенезі; охарактеризувати рушійні сили психічного розвитку дитини; встановити  кризові періоди в розвитку дитини і показати шляхи виходу з них; зясувати роль провідного виду діяльності у психічному розвитку дитини; формувати вміння застосовувати психологічні знання в роботі з дітьми та їх батьками; встановити механізми і закономірності засвоєння дітьми соціокультурного досвіду, його структурування, збереження та використання; розкрити вплив особливостей організації і управління учбовою діяльністю дітей на їх пізнавальну активність, інтелектуальний і особистісний розвиток; розкриття психологічного змісту навчання і виховання, проблеми співвідношення навчання, виховання і розвитку; встановлення закономірностей навчального і виховного впливу на інтелектуальний і особистісний розвиток дитини засобами навчально-виховних технологій.

Ключові поняття: вік; вікова періодизація, соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, психологічні новоутворення, вікова криза, сензитивні періоди розвитку;немовлячий, ранній дитячий,дошкільний, молодший шкільний вік; педагогічна діяльність, навчання, виховання, гра, педагогічні здібності, професійне вигорання.