Викладач: Кальба Ярослава Євгеніївна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Науковець ТНПУ ім.В.Гнатюка  

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальностеей:  014 "Середня освіта" та 015 "Професійна освіта"

Метою викладання навчальної дисципліни “ПСИХОЛОГІЯ (модуль Загальна психологія” є ознайомити студентів із основними положеннями загальної психології, які побудовані на науковому світорозумінні, акцентувати їхню увагу на психологічних проблемах, пов’язаних з необхідністю враховувати особливості особистості людини в процесі спілкування та діяльності.

Ключові слова: психологія, загальна психологія, психіка, свідомість, особистість, спілкування, діяльність, психологія груп, психічні процеси, психічні стани, психічні властивості.